CAFCA software

Algemene- en licentievoorwaarden

Lees hier onze algemene- en licentievoorwaarden

1. Alle verkopen, aannemingen, licenties, abonnementen, onderhouden, updates en andere diensten van CAFCA NV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, aan de bijzondere voorwaarden van elke overeenkomst, met uitsluiting van aankoop- en verkoopvoorwaarden van de klant. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en aanvaard te hebben.

2. Ingeval de verkopen, aannemingen, licenties, abonnementen, onderhouden, updates en andere diensten betrekking hebben op Cafca Windows software, geldt naast deze algemene voorwaarden de licentie-, service- en updatevoorwaarden voor het gebruik van Cafca Windows. Ingeval er geen door beide partijen ondertekende versie is, verklaart de klant zich alsnog akkoord elke keer er wordt ingelogd, geïnstalleerd of geüpdatet, waarbij er telkens een leesbare versie beschikbaar is waarvan kopie in addendum 1 onderaan deze algemene voorwaarden.

3. Ingeval de verkopen, aannemingen, licenties, abonnementen, onderhouden, updates en andere diensten betrekking hebben op Cafca Cloud software en apps, geldt naast deze algemene voorwaarden de licentie-, service en updateovereenkomst voor het gebruik van Cafca Cloud en aanverwante Apps en waarmee de klant zich akkoord verklaart door in te loggen waarbij een leesbare versie beschikbaar is waarvan kopie in addendum 2 onderaan deze algemene voorwaarden. 

4. Elke afwijking van deze voorwaarden zal uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard moeten worden door CAFCA N.V. 

5. CAFCA N.V. is nooit verbonden door haar verkoop- of technische agenten welke geen geldige betaling kunnen ontvangen.

6. Prijsaanbiedingen van CAFCA N.V. zijn slechts geldig gedurende dertig dagen volgend op hun uitgifte.

7. Alle taksen en btw welke niet in de prijs zijn inbegrepen vallen ten laste van de klant.

8. De leveringstermijnen zijn ten indicatieve titel aangegeven. CAFCA N.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen. Een laattijdigheid kan noch de ontbinding van de verkoop noch enige schadevergoeding tot gevolg hebben. Elke vertraging in de levering veroorzaakt door de klant laat CAFCA N.V. toe, ofwel een einde te stellen aan de overeenkomst ten belope van de hoeveelheden die nog dienen geleverd te worden, ofwel deze te factureren en ze ter beschikking te stellen op de kosten en risico van de klant, ofwel de uiteindelijke leveringstermijn van de overeenkomst met de klant te verlengen.

9. Tenzij anders is overeengekomen zijn de facturen contant betaalbaar zonder korting, uitstel, aftrek, compensatie of opschorting onder welke hoofde dan ook. Alle facturen zijn betaalbaar te 3920 Lommel, Rembert Dodoensstraat 45. Elke nalatigheid in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 0.75 % per maand, vanaf de datum van facturatie en met dien verstande dat elke begonnen maand geldt als een volle maand. Eveneens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % met een minimum van 250,00 €. Ingeval van gedeeltelijke of volledige wanbetaling op vervaldag, zijn alle bedragen verschuldigd uit hoofde van deze bestellingen en andere bestellingen - reeds geleverd of op punt geleverd te worden - onmiddellijk betaalbaar na ingebrekestelling. Ingeval de kredietwaardigheid van de klant daartoe aanleiding geeft, heeft CAFCA N.V. het recht nadere zekerheden te verlangen van de klant. Indien de klant in gebreke blijft deze nadere zekerheden te verlenen, heeft CAFCA N.V. het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de klant deze nadere zekerheden heeft gesteld.

10. Alle goederen blijven ook na de aflevering de voortdurende en uitsluitende eigendom van CAFCA N.V., tot zij volledig zijn betaald. In geval van wanbetaling binnen de overeengekomen termijn behoudt CAFCA N.V. het recht de goederen terug te nemen, met of zonder ingebrekestelling en behoudt zij zich het recht voor een schadevergoeding uit dien hoofde te vorderen.

11. Elke betwisting betreffende een factuur moet geschieden binnen de vijf dagen na ontvangst door de klant, bij gebreke waarvan zij geacht wordt aanvaard te zijn. Elke betwisting betreffende het geleverde moet meegedeeld worden aan CAFCA N.V. binnen de vijf dagen na levering, bij gebreke waarvan het materiaal wordt geacht goedgekeurd te zijn.

12. De klant kan de verkoop niet eenzijdig verbreken. In geval van annulering van een bestelling door de klant heeft CAFCA N.V. het recht naar keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij de ontbinding met een schadevergoeding. In het laatste geval heeft CAFCA N.V. het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 18 % van de voorziene prijs. CAFCA N.V. heeft in elk geval het recht de werkelijke schade, geleden boven deze forfaitaire schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

13. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de keuze van het materiaal en/of programmatuur. Ingeval CAFCA N.V. voorafgaande studies dient te verrichten verzekert zij slecht een middelenverbintenis met uitsluiting van enige resultatenverbintenis. Elke waarborg en elk overeengekomen onderhoud vervalt van:
- het gebruik van een onstabiel besturingssysteem.
- het gebruik van onaangepaste of versleten werkingsmiddelen.
- foutief of abnormaal gebruik, of bedieningsfouten.
- een tussenkomst van de klant of van een derde in het herstellen van materiaal en/of programmatuur en elke transformatie of demontage van het materiaal en/of programmatuur door de klant of een derde.
- de aansluiting van materiaal dat niet voorafgaandelijk werd goedgekeurd door CAFCA N.V.
- een ongeval of oorzaak vreemd aan materiaal en/of programmatuur.
- vergissingen en storingen in de communicatie- en distributieverbindingen of om het even welke verbindingen of om het even welke vergissing te wijten aan de klant of zijn aangestelde.

14. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de reeds geïnstalleerde programmatuur en data op haar materiaal. Alvorens CAFCA N.V. enige actie op het materiaal van de klant onderneemt, wordt verondersteld een volledige back-up en een virus-check genomen te zijn door de klant zelf, 
zonder voorafgaande verwittiging door CAFCA N.V. of door onderaannemers in opdracht van CAFCA N.V.

15. Alle programmatuur, studies, broncodes, handleidingen en andere documentatie, evenals de apparatuur welke onder de licentie of ander genotsrecht ter beschikking van de klant werden gesteld, blijven de uitsluitende eigendom van CAFCA N.V. Ingeval van een ter beschikking stelling van programmatuur of apparatuur heeft de klant slechts een gebruiksrecht, beheerst door de specifieke bepalingen van de bijzondere overeenkomsten tussen CAFCA N.V. en de klant.

16. CAFCA N.V. is enkel gehouden tot onderhoud van de programmatuur en apparatuur ingeval dit uitdrukkelijk werd overeengekomen in een bijzondere overeenkomst. 

17. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens
- (a) CAFCA nv verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de klanten en leveranciers en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het beheer van haar klanten en leveranciersadministratie. CAFCA nv zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van klanten en leveranciers en de hieraan verbonden diensten. CAFCA nv kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling vermeld in artikel 10 met het oog op het voeren van een geschil, of beschikbaar stellen zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. De betrokkene heeft onder meer het recht van verzoek voor bezorgen van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CAFCA nv en de privacy rechten van de domeinnaamhouder, is beschikbaar in de privacy policy van CAFCA nv op haar website: https://www.cafcasoftware.be
- (b) De klant of leveranciers moet CAFCA nv onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers.
- (c) CAFCA nv maakt de volgende identificatiegegevens opvraagbaar:
• naam of benaming, adres en telefoonnummer;
• datum van aanmaak en wijziging;
• taal, e-mailadres, functie, afdeling, gsm en rechtstreekse telefoonnummer
- Belanghebbenden zoals bijvoorbeeld overheidsinstellingen en juridische of wettelijke vertegenwoordigers van derde partijen kunnen een gemotiveerd verzoek richten tot CAFCA nv met oog op de mededeling van de identificatiegegevens van een domeinnaamhouder die een natuurlijk persoon is. Dergelijke verzoeken moeten steeds duidelijk de reden voor dergelijke bekenmaking vermelden en onderbouwen (bv. de opstart van een juridische procedure), alsook de specifieke rechtsgrond zoals bedoeld in art. 6.1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) vermelden. CAFCA nv zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegeven

18. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Cafca wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van enige garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) betaald in het jaar voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid van CAFCA N.V. voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 100.000, -- (honderdduizend euro). 
2. Aansprakelijkheid van CAFCA N.V. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 100.000, -- (honderdduizend euro).
3. Aansprakelijkheid van CAFCA N.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever of schade wegens verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten is uitgesloten. 
4. Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet en e-mail, is CAFCA N.V. nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten.
5. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van CAFCA N.V. wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever CAFCA N.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot zuivering van de nakoming wordt gesteld, en CAFCA N.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat CAFCA N.V. adequaat kan reageren.
6. Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van andere leveranciers, gelden dezelfde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals verwoordt in deze Algemene Voorwaarden ten gunste van deze leveranciers. CAFCA N.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of van andere partijen waarmee opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst heeft gesloten, ook niet als CAFCA N.V. zorgdraagt voor de facturering namens deze partijen.

19. Intellectuele eigendom
CAFCA garandeert te beschikken over alle nodige rechten voor het aanbieden van haar producten. CAFCA behoudt evenwel alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de voor haar gemaakte ontwerpen, modellen, software, foto’s en producten. De Klant mag de producten van CAFCA, in de breedste zin mogelijk, enkel gebruiken voor doeleinden waarvoor zij bedoeld zijn. De Klant mag in geen geval overgaan tot het kopiëren en/of verdelen van de producten.

Indien de Klant een inbreuk begaat op de intellectuele eigendomsrechten van CAFCA zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is zij aan CAFCA van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend EURO (€ 10.000,00) per inbreuk, te vermeerderen met duizend EURO (€ 1.000,00) per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van CAFCA om een hogere schade te bewijzen.

20. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorafgaande mededelingen en verbintenissen met betrekking tot deze algemene voorwaarden. Enkel ingeval de bijzondere voorwaarden van een overeenkomst tussen CAFCA N.V. en de klant strengere bepalingen voorzien ten laste van de klant hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de bepalingen van deze overeenkomst. Ingeval CAFCA N.V. optreedt als Value Added Reseller en de voorwaarden van haar toeleverancier strenger zijn voor CAFCA N.V. zijn de algemene voorwaarden van de toeleverancier van toepassing; voor zover relevant voor het gestelde probleem.

21. De uitvoering en interpretatie van deze algemene en bijzondere overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van de ligging van de maatschappelijke zetel van CAFCA NV zijn bevoegd. Nochtans heeft CAFCA NV het recht elk geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

 

Addendum 1.

Licentie-, service- en updateovereenkomst voor het gebruik van Cafca Windows

Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, de  eindgebruiker, en CAFCA NV, ingeschreven in het RPR Hasselt onder  het nummer BE 0471680811. Door installatie  van CAFCA  stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dan dient u installatie van CAFCA te onderbreken.

DE LICENTIE

1. Auteursrecht

De  software  is  eigendom van CAFCA NV en wordt beschermd door de auteurswet, internationale verdragsbepalingen en alle overige afspraken en wetten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. U dient de  software te behandelen als ieder ander materiaal waarop auteursrecht rust. Voor zover de software niet beveiligd is tegen kopiëren, is het toegestaan om (a) een kopie te maken van de software voor uitsluitend back-up doeleinden of (b) voor opslag in een archief.

2. Beperkingen

Het is niet toegestaan de software over te dragen aan derden of te  verhuren of in lease te geven of  uit te lenen zonder schriftelijke toestemming  van CAFCA NV.  Het  is  niet  toegestaan  de  software te decompileren, te disassembleren, terug  te brengen  naar de  source code,  te kopiëren,  een afgeleide versie te maken of op enige andere wijze te gebruiken anders dan vermeld in deze licentieovereenkomst.

3. Beperkte garantie/beperkte aansprakelijkheid

CAFCA NV garandeert  dat  de  software  uitgebreid in de  praktijk is getest  en voldoet aan de   toepassingseisen   zoals  die  voor   de ontwikkelingsfase zijn gedefinieerd.  De licentie geldt derhalve voor  de software zoals deze is geleverd. Als het geleverde media  defect blijken,  dan dient  u dit  binnen de 30 dagen  na  de oorspronkelijke  aankoopdatum  te  retourneren,  waarna  CAFCA NV deze gratis  zal  vervangen.   Deze   garanties  treden   in   de   plaats   van eventuele  andere   garanties,    uitdrukkelijk, impliciet   of   wettelijk opgelegd,  daaronder   tevens inbegrepen garanties voor  verkoopbaarheid en geschiktheid  voor   een  specifieke   toepassing.   Cafca nv is evenmin aansprakelijk voor derde partijsoftware die gelinkt is aan de Cafca software. Onder  geen    enkele voorwaarde is CAFCA NV aansprakelijk jegens   u voor enige  schade, daaronder  mede  inbegrepen  winstderving,   bedrijfsonderbreking,  verlies van   bedrijfsgegevens,  geldelijk   verlies  of   andere  incidentele   of gevolgschade welke voortvloeit   uit of in   verband staat met   uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de  software, zelfs wanneer CAFCA NV  of een  geautoriseerde  vertegenwoordiger  van  CAFCA NV op de hoogte is gesteld  van  het  risico  van  dergelijke  schade.   In ieder geval zal de aansprakelijkheid van CAFCA NV  krachtens   enige bepaling   van deze licentieovereenkomst beperkt   zijn   tot   het   daadwerkelijk   door   u voor  de software betaalde bedrag.

4. Algemeen

Indien enige  bepaling in  deze overeenkomst  onwettig, nietig  of om welke reden dan  ook niet  van kracht is,  dan is  die bepaling  scheidbaar van deze overeenkomst en zal  deze de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze licentieovereenkomst   onverlet laten. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

Cafca heeft het recht de toegang op en het gebruik van de software te blokkeren en daarmee de licentieovereenkomst te schorsen zolang er vervallen schuld ten aanzien van Cafca nv is. De klant heeft niet het recht voor deze periode eender welke vorm van vergoeding of compensatie te eisen.

SERVICE- EN UPDATES

5. VOORWERP

De service- en updates hebben enkel betrekking op de modules van CAFCA Windows waarop u licentierecht heeft aangeschaft.

Ingeval van de installatie en licentiering van bijkomende modules zijn de voorwaarden van deze overeenkomst onverkort van toepassing.

6. DE OVEREENKOMST

 • De klant zal CAFCA N.V. de toegang verlenen tot de plaatsen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst en alle technische en materiële bijstand verlenen voor de uitvoering van deze overeenkomst.
 • Gedurende drie maanden na de levering van de hiervoor genoemde modules van het pakket "CAFCA" zal CAFCA N.V. naar best vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van het pakket voldoet. Dit herstel van het pakket "CAFCA" zal in het beginsel gratis gebeuren; CAFCA N.V. heeft het recht herstellingskosten in rekening te brengen ingeval van gebreken welke hun oorzaak vinden in gebruiksfouten en andere fouten die niet aan CAFCA N.V. kunnen toegeschreven worden.
 • Het melden van ideeën, voorstellen tot mogelijke verbeteringen van functies en concepten ten behoeve van het pakket “CAFCA” door de klant, maakt geen deel uit van deze overeenkomst en is geen reden om de betaling van deze overeenkomst uit te stellen. Cafca behoudt het recht de ideeën, voorstellen tot mogelijke verbeteringen van functies en concepten al of niet op te nemen in een upgrade die deel uitmaakt van deze overeenkomst of een vooraf gecommuniceerde meerwerkprijs aan te rekenen.
 • CAFCA N.V. zal nieuwe releases ter beschikking stellen van de klant met een minimum frequentie van eenmaal per jaar. De Klant moet met behulp van een meegeleverd installatieprogramma de release zelf op de computer(s) installeren.
 • Drie maanden na het ter beschikking stellen van een nieuwe release kan CAFCA N.V. niet meer verplicht worden tot het herstellen van eventuele fouten of gebreken in de oorspronkelijke versie van het standaardpakket.
 • Indien CAFCA N.V. een nieuwe release op de markt brengt die een verbetering inhoudt op de ontdekte fouten en indien deze release betrekking heeft op het gekochte systeem, heeft de klant het recht deze release te verkrijgen zonder kosten.
 • Ingeval CAFCA N.V. met bijkomende modules dan hiervoor beschreven van het pakket "CAFCA" op de markt komt, zal zij de klant hiervan op de hoogte stellen. Deze kunnen dan gekocht worden volgens de gebruikelijke tarieven. Het bedrag van deze overeenkomst zal dan à rato verhoogd worden.
 • CAFCA N.V. heeft het recht het bedrag voor service- en onderhoud aan te passen, mocht blijken dat bepaalde modules teveel onderhoud vereisen omwille van externe factoren (als niet-limitatieve voorbeelden een link met andere soft- of hardware, nieuwe IT tendensen, nieuwe infrastructuren waarop de software moet functioneren, nieuwe regelgevingen, etc.).
 • De garantie is niet toepasselijk indien het pakket "CAFCA" door anderen dan CAFCA N.V. onderhouden of gewijzigd werd.
 • De klant zal gebruik kunnen maken van telefonische bijstand tijdens de kantooruren.
 • De klant kan gebruik maken van ondersteuning op afstand door middel van een inbelverbinding of het internet met de geschikte software (remote control software) tijdens de kantooruren. De kosten van de modem, internetverbinding én software zijn voor de Klant. Indien de ondersteuning op afstand niet verholpen kan worden, zal CAFCA N.V. bij de Klant ter plaatse gaan en zullen hiervoor geen voorrijkosten of werkuren gerekend worden.
 • Het herstel van verloren gegaan en beschadigde gegevens valt niet onder de garantie van of verantwoordelijkheid van CAFCA N.V. en wordt niet door deze overeenkomst gedekt.
 • Conversie en import van externe databestanden door CAFCA N.V. of andere databases van DE KLANT worden niet door deze overeenkomst gedekt.
 • Het migreren (herinstalleren en overbrengen van data en rapporten) van Cafca software, rapporten en de database naar een andere infrastructuur (PC, server, hosted server, etc.) wordt niet door deze overeenkomst gedekt.
 • Creatie en wijzigen van rapporten en documenten door CAFCA N.V. worden niet door deze overeenkomst gedekt.
 • Leveren en installeren van Parallels en Windows om Cafca in een Apple omgeving te laten functioneren, wordt niet gedekt door deze overeenkomst.
 • Cafca heeft het recht de service en updates conform deze overeenkomst te schorsen zolang er vervallen schuld ten aanzien van Cafca nv is. De klant heeft niet het recht voor deze periode eender welke vorm van vergoeding of compensatie te eisen.

ALGEMEEN

6. De Prijzen

De prijzen die voorkomen op de prijslijsten, offertes en de website van Cafca zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Bij vermeerdering van de prijs van het geleverde Materiaal, software of de verleende diensten door een derde na sluiting van het contract, heeft Cafca de mogelijkheid om per e-mail deze vermeerdering door te rekenen aan de Klant. Deze doorrekening wordt geacht te zijn aanvaard door de Klant vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen deze termijn. Bij gebreke aan akkoord van de Klant heeft Cafca de mogelijkheid om eenzijdig te verzaken aan het Contract, per aangetekend schrijven en zonder vergoeding.

Alle prijzen zijn netto, excl. BTW op de maatschappelijke zetel van Cafca, kosten en lasten niet inbegrepen. Het Materiaal wordt vervoerd op risico en kosten van de Klant, zelfs in geval van verkoop of franco levering.

De voorschotten gestort door de Klant gelden op de prijs van de bestelling. Zij houden een begin van uitvoering van het Contract in en geen waarborgen waarvan het gebrek eraan aan de Klant toelaat om zich aan zijn verbintenissen te onttrekken.

8. DUUR/BETALINGSVOORWAARDEN

Elk licentie-, service- en updateovereenkomst heeft de duur van één jaar.

Betaling gebeurt anticipatief en contant.

9. BEËINDIGING

De klant en CAFCA N.V. hebben het recht deze overeenkomst jaarlijks op te zeggen bij aangetekend schrijven mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden, waar zonder, de overeenkomst automatisch verlengd wordt met één jaar.

10. ONDERBREKINGEN

Het onderhoud van nieuwe versies of releases van het pakket "CAFCA" wordt automatisch gedekt door het onderschrijven van deze overeenkomst.

Indien men het verloop van deze overeenkomst onderbreekt door het niet aanvaarden van de overeenkomst gedurende één of meerdere perioden wordt volgende bepaling toepasselijk:

“Voor elk jaar waarin de overeenkomst niet werd onderschreven wordt een verhoging toegepast van 10 % op de prijs voor de jaren waarin de overeenkomst niet werd onderschreven, vermeerderd met de prijs voor het jaar waarin deze overeenkomst terug in voege wordt hersteld.”

11. RECHTBANKEN

De uitvoering en interpretatie van deze overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De bevoegde rechtbank is het vredegerecht van kanton Neerpelt, afdeling Lommel, dan wel desgevallend de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Hasselt of de rechtbank van koophandel te Hasselt.

12. DATUM VAN INGANG

Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de datum dat in de door beide partijen ondertekende licentie-, service- en updatesovereenkomst is opgenomen. Ingeval van geen ondertekende overeenkomst geldt de factuurdatum van de eerste factuur die voor de licentie-, service- en updates werd opgesteld.Addendum 2.

Licentie-, service en updateovereenkomst voor het gebruik van Cafca Cloud en aanverwante Apps.

a. Inleidende bepalingen

1. Toepassingsgebied.
Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt afgesloten tussen Cafca N.V., ondernemingsnr.: BE0471.680.811, Rembert Dodoensstraat 45, B-3920 Lommel, (hierna “Cafca”) en haar klanten (hierna de “Klant” of de “Gebruiker”) betreffende producten en diensten geleverd door Cafca.

De huidige bepalingen kunnen slechts worden gewijzigd mits een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Zij worden geacht te zijn aanvaard door de Klant middels diens bestelling, waarmee hij van rechtswege afstand doet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatsten verbinden Cafca slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door Cafca, waarbij de stilzwijgende instemming ermee van Cafca in geen geval kan worden vermoed. 
Voorafgaandelijk aan zijn bestelling dient de Klant alle noodzakelijke inlichtingen in te winnen en dient hij ervoor te zorgen dat de Software, het Materiaal en/of de Diensten die hij wenst te bestellen overeenstemmen met zijn noden en het beoogde gebruik. Cafca draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een fout bij de keuze of beoordeling van de Klant en/of de adequaatheid van de Software, het Materieel en/of de Diensten in vergelijking met het (de) door de Klant beoogde doel(en).

Afhankelijk van de bestelling van de Klant, dekken de contractuele bepalingen de toekenning van een licentie voor de Software (b.), de levering van Materiaal verbonden aan de toekenning van voormelde licenties (c.) en/of de Diensten geleverd door Cafca (d.). Delen (a.) en (e.) bevatten inleidende en gemeenschappelijke bepalingen die in alle geval van toepassing zijn. De titels en onderverdeling van huidige voorwaarden is louter indicatief.

2. Definities
Voor toepassing van huidige voorwaarden, dient het volgende te worden begrepen onder:

• Software: de software van Cafca is samengesteld uit verscheidene componenten (Stamgegevens, Instellingen, Relaties, DigaBon, DigaPlanning, DigaService, DigaProject, DigaRegistration, DigaCommerce, DigaStock, DigaBon Online App, Webuur App en DigaBon Android App, waarop alle rechten, ook deze van de producent, exclusieve eigendom zijn van Cafca, alsook andere elementen die werden ontwikkeld door derden.

• Editor of Producent van de Software: Cafca en/of haar rechthebbend(en).

• Reseller: de verkoper, leverancier van de Software en/of het Materiaal.

• Gebruiker: de gebruiker van de Software die, door deze te gebruiken, bevestigt de bepalingen van het Licentiecontract als Gebruiker te hebben aanvaard.

• Klant: onderneming met rechtspersoonlijkheid die de producten of diensten van Cafca gebruikt. De Klant kan een gebruiker zelf zijn of een werkgever van meerdere gebruikers.

• Contract: het abonnement betreffende (i) de licentie op de Software, (ii) de levering van het Materiaal en/of (iii) de levering van Diensten, zonder dat er een getekende versie van het abonnement of Contract hoeft te zijn.

• Werkdag: de dagen van de week, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen.

• Materiaal: het informaticamateriaal (hardware), elektrisch materiaal of aankopen van de Klant bij Cafca in het kader van het Contract.

• Diensten: de diverse diensten geleverd door Cafca, zoals dienstverlening voor een project, onderhoud van de Software, vorming, ondersteuning vanop afstand, enz.

3. Bestelling
Elke bestelling van de Reseller of de Klant bindt deze laatste. De medewerkers, commerciële vertegenwoordigers of tussenpersonen van de Reseller of Klant worden op onherroepelijke wijze geacht te beschikken over de vereiste bevoegdheid om deze te verbinden. Elke bestelling waarvoor een factuur wordt gericht aan iemand anders dan de besteller, maakt de besteller en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle verbintenissen.

De medewerkers, commerciële afgevaardigden, agenten en tussenpersonen van Cafca hebben geen enkele bevoegdheid om deze laatste te verbinden, behalve bij schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of een directeur die hiervoor bevoegd is of bij aanvang van levering of dienstverlening door Cafca. Cafca behoudt zich het recht voor te verzaken aan een bestelling die niet werd bekrachtigd, hetzij haar te bekrachtigen op elk ogenblik.

4. Voorwerp
Door het inloggen, door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van de Software, verbindt de Gebruiker zich ertoe om de bepalingen van het Contract na te leven. De Editor kent aan de Klant en de Gebruiker, die deze aanvaardt, (een) licentie(s) toe voor het gebruik van Software, overeenkomstig de bepalingen van het Contract en de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

5. Abonnement
De Software wordt aangeboden in een abonnementsformule, behalve bij afwijking (bv. verkoop) in welk geval huidige voorwaarden mutatis mutandis van toepassing zijn. De vergoeding verbonden aan het gebruik van de Software is verschuldigd op maandelijkse, trimesteriele of jaarlijkse basis en kan jaarlijks verhoogd worden à rato het wettelijk indexcijfer. Het contract neemt een aanvang vanaf de elektronische activering door de Klant of Cafca en geldt als vervaldag. De vervaldag wordt vermeld op de abonnementsfactuur als “contractdatum”. Indien dit niet op de factuur vermeld is, geldt de factuurdatum als vervaldatum van het abonnement.

6. Eigendom van de rechten
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in het Contract, blijft de Editor titularis van alle eigendoms- en gebruiksrechten in de ruime zin, die verbonden zijn aan de Software en enige kopie ervan, in het bijzonder deze voortvloeiend uit het auteursrecht op de Software en het sui generis recht dat wordt toegekend aan de producent van een database. De Editor geeft aan de Gebruiker enkel toestemming om gebruik te maken van de Software in overeenstemming met de bepalingen van het Contract. Elk recht dat niet specifiek door het Contract werd toegekend wordt voorbehouden aan de Editor. Het is de Gebruiker echter toegestaan om een kopie van de gegevens te bewaren op 
een eigen drager. Het is de Gebruiker verboden om de handleiding(en) van de Software te kopiëren, alsook de gedrukte richtlijnen die de Software vergezellen, tenzij voor persoonlijk en beperkt gebruik.

De Gebruiker wordt enkel eigenaar van de eventuele drager van gegevens, zonder de eigendomsrechten op de Software te verwerven.

7. Verbod en aansprakelijkheid van de Klant en de Gebruiker
Het is de Klant en de Gebruiker ten strengste verboden om de Software te verkopen, te lenen, uit te lenen, ter beschikking te stellen van derden, in het bijzonder concurrenten van Cafca, op welke wijze dan ook (bv. elektronisch, via een login, via online diensten of online overdracht), ten bezwarende titel of gratis, met wistoogmerk of niet, en/of deel te nemen aan dergelijke handelingen. De decompositie, uiteenhaling, of enige gelijkaardige techniek zijn uitdrukkelijk verboden. Cafca en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door decompositie, uiteenhaling of enige gelijkaardige techniek.

8. Persoonlijk karakter van de licentie van de Gebruiker
De rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit hoofde van huidig contract zijn niet overdraagbaar.

9. Aansprakelijkheid van de Editor/Reseller
Noch de Editor, noch de Resellers zijn aansprakelijk (hetzij op contractuele basis, hetzij buitencontractueel of anderszins):

(i) datalekken die voortvloeien uit hacking, ransomware, phishing of welke techniek dan ook of misbruik door personeel van de Editor of Resellers.
(ii) voor enige onmogelijkheid om de uitrusting van derden te gebruiken of toegang te krijgen tot gegevens, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van handel, winst, omzet of voorziene kortingen, onderbreking van werk (ongeacht of deze schade rechtstreeks dan wel onrechtstreeks is);
(iii) voor enige onrechtstreekse schade of verlies, bijkomstige of gevolgschade, ongeacht de aard ervan, die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Software te gebruiken, inclusief de gevallen waarin de Editor of Reseller werd verwittigd van de mogelijkheid van deze schade of verlies. Noch de Editor noch de Reseller zijn verantwoordelijk voor de installatie van de Software.
(iv) voor enige schade, boetes of verlies, bijkomstige of gevolgschade, ongeacht de aard ervan die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid om functies van de Software te gebruiken die derde partij software of databases aanspreken, koppelen of gegevens ernaar sturen of ervan ontvangen. Enkele voorbeelden hiervan zijn e-commerce software van groothandels, portaalsites van de overheid en dergelijke meer.
(v) De totale aansprakelijkheid van Cafca wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van enige garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) betaald in het jaar voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid van CAFCA N.V. voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 100.000, — (honderdduizend euro).
(vi) Aansprakelijkheid van CAFCA N.V. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 100.000, — (honderdduizend euro).
(vii) Aansprakelijkheid van CAFCA N.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever of schade wegens verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten is uitgesloten.
(viii) Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet en e-mail, is CAFCA N.V. nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
(ix) Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van CAFCA N.V. wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever CAFCA N.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot zuivering van de nakoming wordt gesteld, en CAFCA N.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat CAFCA N.V. adequaat kan reageren.
(x) Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van andere leveranciers, gelden dezelfde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals verwoordt in het Contract ten gunste van deze leveranciers. CAFCA N.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of van andere partijen waarmee opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst heeft gesloten, ook niet als CAFCA N.V. zorgdraagt voor de facturering namens deze partijen.

10. Intellectuele eigendom
CAFCA garandeert te beschikken over alle nodige rechten voor het aanbieden van haar producten. CAFCA behoudt evenwel alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de voor haar gemaakte ontwerpen, modellen, software, foto’s en producten. De Klant mag de producten van CAFCA, in de breedste zin mogelijk, enkel gebruiken voor doeleinden waarvoor zij bedoeld zijn. De Klant mag in geen geval overgaan tot het kopiëren en/of verdelen van de producten.
Indien de Klant een inbreuk begaat op de intellectuele eigendomsrechten van CAFCA zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is zij aan CAFCA van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend EURO (€ 10.000,00) per inbreuk, te vermeerderen met duizend EURO (€ 1.000,00) per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van CAFCA om een hogere schade te bewijzen.

11. Beperkte garantie
De Editor kan de foutloze werking van de Software niet garanderen. De Klant en de Gebruikers worden verwittigd dat er zich rekenfouten kunnen voordoen bij het gebruik van de Software, bv. omwille van lokale omstandigheden en/of onvolledige gegevens of weglatingen. Enig gebrek dat Cafca niet bekend is dat de software zou kunnen aantasten wordt niet gedekt door de garantie.

Binnen de maximaal toegestane limieten van de huidige wetten, bieden de Editor en de Resellers de Software aan IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT MET ALLE GEBREKEN en wijzen zij middels huidige voorwaarden enige andere garantie of uitdrukkelijke voorwaarde af, impliciet dan wel expliciet, in het bijzonder en zonder beperking, (eventuele) stilzwijgende garanties, verplichtingen of voorwaarden van voldoende kwaliteit, van een gebruik met een bepaald doel, van betrouwbaarheid of beschikbaarheid, van de juistheid en volledigheid van antwoorden, van resultaten van professionele inspanningen, van afwezigheid van virussen en afwezigheid van nalatigheden in de Software, en de levering of afwezigheid van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en geassocieerde inhoud met de Software, of voortkomend uit het gebruik van de Software. De Software wordt niet gedekt door enige garantie of voorwaarde op rustig genot, op exclusiviteit ten opzichte van de Klant of tegen namaak.

12. Duur en einde van de licentie
Enige licentie op de Software wordt afgesloten voor een duur van 1 jaar en zal achtereenvolgens van rechtswege en stilzwijgend worden verlengd op de vervaldag van het Contract of bij gebrek aan vervaldag van het Contract, geldt de datum van de eerste abonnementsfactuur als vervaldag, voor een nieuwe periode van één jaar. Elke partij kan een einde maken aan het Contract, middels een aangetekend schrijven, drie maanden voorafgaand aan de vervaldag van het Contract, zoniet wordt het automatisch met één jaar verlengd.
De Editor kan een einde maken aan het Contract zonder ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst, indien hij vaststelt dat de Klant of de Gebruiker handelingen heeft gesteld die in strijd zijn met de artikelen 6, 7 en/of 8 supra, onverminderd het recht van de Editor om een schadevergoeding te vorderen. Het gebruiksrecht dooft van rechtswege uit op de vervaldag van de Licentie. Noch de Klant, noch de Gebruiker kan enige vergoeding vorderen lastens de Editor voor de verbreking van huidig Contract, om welke reden dan ook.

13. Definitieve stopzetting van de exploitatie
Noch de Klant, noch de Gebruiker kan enige vergoeding vorderen lastens de Editor omwille van tijdelijke of definitieve stopzetting, om welke reden dan ook, van de exploitatie van de Software.

c. Levering van Diensten

14. Dienstverlening in kader van het Contract (SLA)
In de abonnementsprijs is volgende dienstverlening voorzien:
– Upgrades van CAFCA CLOUD SOFTWARE en APPS.
– Een eerstelijns helpdesk, te bereiken elke werkdag tussen 08u00 en 18u00.
– 99,9 % uptime van de Cafca Cloud Software. Het uitvallen van het internet in het algemeen, van het datacenter of van de Cloud infrastructuur, worden niet meegerekend in de uptime van de Cafca Cloud Software.
– De reactietijd ingeval van een kritische bug, bedraagt 3 werkdagen. De hersteltijd 5 werkdagen.
– De reactietijd van een kritische functionele fout, bedraagt 5 werkdagen, de hersteltijd 10 werkdagen.
– Monitoring van de software en de SQL database.
– Monitoring van hacking, virussen, spyware en malware.
– Monitoring van de snelheid van de bandbreedte van internet in het datacenter (10 Mbit) .
– Het maken van backups tot 14 dagen terug (niet het restoren van backupgegevens).

15. Bijkomende diensten
Enige bestelling van bijkomende Diensten bij Cafca creëert uitsluitend een middelenverbintenis in haren hoofde, met uitzondering van enige uitdrukkelijke resultaatsverbintenis. De duur van het contract voor levering van Diensten wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebreke aan opzegging betekend per aangetekend schrijven binnen de termijnen voorzien in de bijzondere voorwaarden of bij gebreke daaraan drie maanden voor de einddatum, worden contracten afgesloten voor een bepaalde duur stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar.

16. Klachten
Enige klacht met betrekking tot de geleverde Diensten moet Cafca schriftelijk bereiken binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de dienstverlening. Na afloop van deze termijn, wordt de Dienst definitief geacht te zijn aanvaard door de Klant en zal een klacht niet in overweging worden genomen.

d. Gemeenschappelijke bepalingen

17. AVG/GDPR
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens(a) CAFCA nv verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de klanten en leveranciers en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het beheer van haar klanten en leveranciersadministratie. CAFCA nv zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van klanten en leveranciers en de hieraan verbonden diensten. 
CAFCA nv kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling vermeld in artikel 10 met het oog op het voeren van een geschil, of beschikbaar stellen zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. De betrokkene heeft onder meer het recht van verzoek voor bezorgen van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CAFCA nv en de privacy-rechten van de domeinnaamhouder, is beschikbaar in de privacy policy van CAFCA nv op haar website: https://www.cafcasoftware.be/privacy-cookies

(b) De klant of leveranciers moet CAFCA nv onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres en telefoonnummers.

(c) CAFCA nv maakt de volgende identificatiegegevens opvraagbaar:
•naam of benaming, adres en telefoonnummer;
•datum van aanmaak en wijziging;
•taal, e-mailadres, functie, afdeling, GSM en rechtstreekse telefoonnummer

Belanghebbenden zoals bijvoorbeeld overheidsinstellingen en juridische of wettelijke vertegenwoordigers van derde partijen kunnen een gemotiveerd verzoek richten tot CAFCA nv met oog op de mededeling van de identificatiegegevens van een domeinnaamhouder die een natuurlijk persoon is. Dergelijke verzoeken moeten steeds duidelijk de reden voor dergelijke bekenmaking vermelden en onderbouwen (bv. de opstart van een juridische procedure), alsook de specifieke rechtsgrond zoals bedoeld in art. 6.1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) vermelden. 
CAFCA nv zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegevens.

18. Wanneer Cafca nv software verkoopt aan haar klanten, geven deze klanten zelf de data over hun onderneming of hun eigen klanten in.
De klant zelf (u) is verantwoordelijk (controller) is van deze gegevens. De klant beslist zelf welke gegevens in de software komen, wat hij ermee doet en waarom hij deze verwerkt.
De GDPR koppelt een reeks verplichtingen en verantwoordelijkheden aan deze rol.
Cafca nv is in dit verhaal de verwerker (processor) is van deze gegevens. Wij verwerken de gegevens in de software louter in opdracht van de klant en doen hier verder niets mee.
Beperkte verwerking van de gegevens: Cafca nv mag de gegevens enkel verwerken om de bestelde services te kunnen leveren / software te kunnen laten draaien.

Informatie en ondersteuning van de klant
Als verwerker moet Cafca nv haar klanten informeren en ondersteunen in de naleving van de GDPR in haar producten en diensten, onder andere omtrent:

• Het ondersteunen van de klant in het beantwoorden van vragen van zijn klanten over hoe ons product met gegevens omgaat. Bv.: een klant van onze klant vraagt om gewist te worden. Onze klant zal hier alle communicatie moeten verzorgen met haar eigen klant, en Cafca nv instructies geven voor zover hij niet alle gegevens zelf kan wissen.
• Het melden, stoppen en herstellen van een datalek.
• Het samenwerken met leveranciers die in opdracht van Cafca nv ook met gegevens van (de klant van) de klant in aanraking komen.
• De beveiliging van de gegevens in het product.

Hiervoor kan een document Cafca en GDPR bij Cafca nv opgevraagd worden.

19. Prijs
De prijzen die voorkomen op de prijslijsten, offertes en de website van Cafca zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Bij vermeerdering van de prijs van het geleverde Materiaal, software of de verleende diensten door een derde na sluiting van het contract, heeft Cafca de mogelijkheid om per e-mail deze vermeerdering door te rekenen aan de Reseller of de Klant. Deze doorrekening wordt geacht te zijn aanvaard door de Reseller of de Klant vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen deze termijn. Bij gebreke aan akkoord van de Klant heeft Cafca de mogelijkheid om eenzijdig te verzaken aan het Contract, per aangetekend schrijven en zonder vergoeding.

Alle prijzen zijn netto, excl. BTW op de maatschappelijke zetel van Cafca, kosten en lasten niet inbegrepen. Het Materiaal wordt vervoerd op risico en kosten van de Klant, zelfs in geval van verkoop of franco levering.

De voorschotten gestort door de Klant gelden op de prijs van de bestelling. Zij houden een begin van uitvoering van het Contract in en geen waarborgen waarvan het gebrek eraan aan de Klant toelaat om zich aan zijn verbintenissen te onttrekken.

20. Betalingsvoorwaarden
Alle facturen van Cafca zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, op de maatschappelijke zetel van Cafca, onder voorbehoud van andere betalingsvoorwaarden die geval per geval worden voorzien in de factuur.
Bij gebreke aan betaling van volledig of een deel van de factuur, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intresten aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. 
Daarnaast wordt elke onbetaalde en vervallen factuur op zijn vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR. Tot slot brengt het gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, een niet-aanvaard protest of enig ander feit dat wijst op de insolvabiliteit van de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee. Verder verlenen deze omstandigheden aan Cafca het recht om al haar verplichtingen op te schorten zonder voorafgaande formaliteit en volledig of een deel van de lopende contracten te verbreken zonder enige andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder vergoeding. Enige klacht betreffende een factuur moet per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen een termijn van vijf werkdagen volgende op de ontvangst ervan, die wordt geacht plaats te vinden drie werkdagen na de datum vermeld op de factuur. Na afloop van deze termijn is de klacht niet meer ontvankelijk. Een klacht kan in geen geval de schorsing van het contract rechtvaardigen. De mogelijkheid van een opzegging overeenkomstig artikel 1794 B.W. is niet van toepassing.

21. Schorsing, Ontbinding
Het gebrek aan betaling van vervallen facturen laat Cafca toe om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle bestaande bestellingen te schorsen en alle abonnementen te schorsen of te beëindigen waarvoor facturen niet werden betaald. Verder brengt het gebrek aan betaling van een vervallen factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling de ontbinding mee van de verkoop van de goederen waarop deze factuur betrekking heeft en dient de Klant of de Reseller het Materiaal onverwijld en op zijn kosten terug te geven. Indien de koper de koopwaar niet teruggeeft aan Cafca, houdt 
deze zich het recht voor om zelf of via derden over te gaan tot onmiddellijke wegneming van het goed. Ingeval een verkoop geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden ten gevolge van enige fout of een gebrek van de koper, dient deze een forfaitaire en onherleidbare vergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de koopwaar die aanleiding gaf tot ontbinding aan ons te betalen, voor gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding is verschuldigd aan Cafca onverminderd het recht van Cafca om de terugbetaling te vorderen van de kosten die wij hebben gemaakt om in het bezit 
te komen van de koopwaar en hen in hun oorspronkelijke toestand te herstellen. Bovendien geeft de onderbreking en beëindiging van de dienstenabonnementen in geen geval recht op een terugbetaling of schadevergoeding aan de Klant, Gebruiker of Reseller.

22. Vergoeding van Cafca
Elke Klant en Reseller verbindt zich ertoe om Cafca, haar vertegenwoordigers, loontrekkenden, partners en/of derden te vrijwaren en schadeloos te stellen, tegen enige schade, klacht of vraag van een derde ten gevolge van het gebruik van de Software, het Materiaal en/of de Diensten. Deze garantie dekt de vergoedingen die eventueel verschuldigd zouden zijn alsook alle redelijke gerechtskosten.

23. Divers
Tijdens de volledige duur van het Contract en gedurende zes maanden volgend op de beëindiging ervan, onthoudt de Klant zich van elke (poging tot) rechtstreekse of onrechtstreekse afwerving van een medewerker van Cafca, op straffe van een onherleidbare vergoeding van 30.000 EUR per betrokken medewerker, onverminderd desgevallend het eventuele recht op een hogere schadevergoeding.
Het feit dat een der partijen geen bijzonder recht heeft ingeroepen of tijdelijk een recht niet heeft uitgeoefend houdt geen verzaking in aan dit recht.
De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een beding van huidige voorwaarden tast de andere bepalingen of delen van bepalingen niet aan en de desbetreffende bepaling of het deel ervan zal zoveel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.

24. Voorrang
Het Contract vervangt alle voorafgaande mededelingen en verbintenissen met betrekking tot dit Contract en vervangt ook de Algemene Voorwaarden van Cafca nv. Enkel ingeval de bijzondere voorwaarden van een overeenkomst tussen CAFCA N.V. en de klant of de algemene voorwaarden van Cafca nv strengere bepalingen voorzien ten laste van de klant hebben deze voorwaarden voorrang op de bepalingen van dit Contract. Ingeval CAFCA N.V. optreedt als Value Added Reseller en de voorwaarden van haar toeleverancier strenger zijn voor CAFCA N.V. zijn de algemene voorwaarden van de toeleverancier van toepassing; voor zover relevant voor het gestelde probleem.

25. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
Elk geschil dat betrekking heeft op dit contract en/of met het gebruik van de Software of anders, is uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit dit Contract dient te worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Hasselt en Lommel, België, die uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van deze geschillen.